طرح سه بعدی سنسور دما

سنسور دما چیست؟

درپروسه کنترل،ثبت،اندازه گیری،ونمایش حرارت یک سیستم یاشئ اختلاف بسیاری زیادی بین مفاهیم“سنسور حرارت”و“اندازه گیری حرارت”وجوددارد.یک دماسنج جیوه ای معمولی میتواندبه آسانی برای اندازه گیری دمای اتاق،یک مایع و… مورداستفاده قرارگیرد،درحالیکه ازآن نمیتوان برای ثبت وکنترل دمای محیط یاشئ مورداندازه گیری استفاده نمود.متقابلاًیک سنسورگرما نمی تواندبرای نشان دادن دمای محیطی که درآن قرارگرفته شده است به تنهایی مورداستفاده قرارگیرد.سنسورهای حرارت رامیتوان بطورکلی به دوگروه تماسی وغیر تماسی تقسیم کرد.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.