دومین عید نوروز کرونایی هم آمد و ما را دوباره به یاد خویشتن انداخت. خویشتنی که با وجود بهار و در تناقض با کرونا و قرنطینه برای همه ما هنجار شکنی بود. آما عید نوروز کرونایی هم خواهد گذشت و ما راهی جز امیدواری نداریم. امیدواری به آینده ای درخشان، زیبا و پر از موفقیت …