ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻃﺮاﺣﯽ، تحلیل و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ شهربازی

ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه 

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎرت دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺮخ ﻟﻨﮓ را ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺎزو ﺣﺮﮐﺖ داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎزه دوراﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮل ﻣﺮﮐﺰ دوران و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ-ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزو ﻣﯿﺸﻮد. ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزی از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

 

طرح مورد نظر دارای موارد زیر است:

  • گزارش کامل فایل پی دی اف

  • طرح کامل در سالیدورک

  • طرح کامل در آباکوس

  • تحلیل آباکوس

  • عکس واقعی از هلیکوپتر

  • تحلیل سرعت و شتاب

   • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.