ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻃﺮاﺣﯽ، تحلیل و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ شهربازی

ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه 

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎرت دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺮخ ﻟﻨﮓ را ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺎزو ﺣﺮﮐﺖ داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎزه دوراﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮل ﻣﺮﮐﺰ دوران و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ-ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزو ﻣﯿﺸﻮد. ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزی از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

 

طرح مورد نظر دارای موارد زیر است:

 • گزارش کامل فایل پی دی اف

 • طرح کامل در سالیدورک

 • طرح کامل در آباکوس

 • تحلیل آباکوس

 • عکس واقعی از هلیکوپتر

 • تحلیل سرعت و شتاب

 

بازدیدها: 36 • بررسي ها

  sendدیدگاهی بنویسید

  هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.