گزارش محاسبات ، طراحی و بررسی استحکام قطار ریلی بچه شهربازی

طرح حاضر محاسبات، طراحی و تحلیل استحکام یک قطار ریلی بچه در شهربازی را نشان می‌دهد.

این طرح موارد زیر را دارد:

  • عکس برداری از سیستم به صورت واقعی

  • کلیه فایل های طرح سه بعدی محصول

  • تحلیل تنش نقاط تمرکز تنش سیستم ریل بچه

   • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.