طرح سه بعدی کپسول گاز

در این طرح سه کپسول ذخیره سازی گاز به صورت سه بعدی طراحی شده است.