طرح سه بعدی پروتز پا مصنوعی

پروتز چیست؟

پروتز Prosthesis به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود. گرچه وسایل مصنوعی در قسمت های مختلفی از بدن بکار میروند ولی در ارتوپدی منظور از پروتز بیشتر اندام مصنوعی است. البته سر مصنوعی استخوان ران که از جنس فلز بوده و در شکستگی های گردن استخوان ران از آن استفاده میشود را هم پروتز مینامند.

پروتز یا اندام مصنوعی را در مواردی بکار میبرند که قستی از اندام به علتی وجود ندارد

قسمتی از اندام ممکن است بصورت مادرزادی وجود نداشته باشد
قسمتی از اندام ممکن است بدنبال آسیب های شدید ناشی از ضربه از بین برود
قسمتی از اندام ممکن است به علت بیماری مانند دیابت از بین برود
قطع یک اندام یا قسمتی از آن را آمپوتاسیون Amputation مینامند.

پروتز های اندام ممکن است

یک قسمتی باشد
دو یا چند قسمتی بوده و بین قسمت های آن مفصل متحرک وجود داشته باشد
چند قسمتی و با مفصل باشد و همراه موتوری باشد که با دستور فرد حرکت میکند  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.