طرح سه بعدی سیلندر هوا

در این طرح یک سیلند هوا به صورت سه بعدی طراحی شده است.