طرح سه بعدی سیستم پیشرانش جت آبی

در این طرح سیستم پیشرانش جت آبی به صورت سه بعدی طراحی شده است.