گزارش محاسبات ، طراحی و بررسی استحکام کشتی کودک ۱۲ نفره