هواپیما تجاری سه بعدی،مدل سه بعدی هواپیما،فایل سه بعدی هواپیما