منبع تغذیه DC،مدل سه بعدی منبع تغذیه 12 ولت،فایل سه بعدی منبع تغذیه 12 ولت