منبع تغذیه کامپیوتر،مدل سه بعدی پاور،فایل سه بعدی پاور