مسجمه،مدل سه بعدی مجسمه آزادی،فایل سه بعدی مجسمه آزادی