مخزن نفت،فایل سه بعدی مخزن نفت،مدل سه بعدی مخزن نفت