طرح سه بعدی دیفرانسیل،مدل سه بعدی دیفرانسیل،فایل سه بعدی دیفرانسیل