درساخت قطعات الکترونیکی تلفن همراه ازکدام کانی صنعتی استفاده میشود