ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻃﺮاﺣﯽ، تحلیل و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ شهربازی